חוק חוזה הביטוח

על מערכת היחסים שבין מבוטחים לחברות הביטוח חלות הוראות חוק חוזה הביטוח משנת 1981. בחוק נקבעו חובותיהם של הצדדים לחוזה ביטוח. המגמה הכללית של החוק מרחיבה את החובות המוטלות על חברות הביטוח ומצומצמים החובות שחלות על המבוטח. בחוק הוגדר כי  המבוטח אינו פטור מחובת גילוי מידע שיאפשר לחברות הביטוח לקבל החלטה לגבי ההתקשרות עמו במסגרת פוליסה ותנאיה.

 

התכלית של חוזה ביטוח

תכלית חוזה הביטוח היא לאפשר למבוטחים להתמודד עם הסיכון הכרוך בהתרחשות אירוע מזיק בעתיד. נזק משמעותי עשוי לגרום לניזוק אובדן כלכלי חמור והמבוטחים מבקשים לרכוש וודאות מסוימת מפני הסיכון העתידי. סכומי הפרמיות השוטפות נקבעים בזיקה להערכת הנזק.

 

חובה לענות תשובות כנות ומלאות

בהתאם לחוק חוזה הביטוח כאשר חברת הביטוח מציגה לפני כריתת ההסכם לאדם שאלות בטופס ההצעה ואלו יכולות להשפיע על הנכונות שלה לכרות את ההסכם, בין אם באופן כללי ובין אם רק בתנאים מסוימים, האדם נדרש להשיב תשובות כנות ומלאות. עם זאת כאשר החברה המבטחת טוענת לאי גילוי עליה להראות קשר בין אי הגילוי והאירוע הביטוחי הרלוונטי.

חובת הגילוי של המבוטח חל על כל ענפי הביטוח אשר חוק חוזה הביטוח חל לגביהם והסתרה בכוונת מרמה מצדו של המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה והדבר מהווה הפרה של ההסכם. חובת הגילוי היזום חלה כאמור גם לגבי דברים אשר המבוטח לא נשאל לגביהם במפורש על ידי חברת הביטוח.

חובת הגילוי על שינוי בסיכון אינה חלה על ביטוח חיים וביטוחי תאונה מחלה ונכות, הן כאשר  מדובר על ביטוח המבוסס על פיצוי והן כאשר מדובר על ביטוח המבוסס על שיפוי.

 

נטל ההוכחה לקרות אירוע ביטוחי

לאחר שנכרת ההסכם, החברה המבטחת חייבת בהתאם לחוק חוזה הביטוח למסור למבוטח מסמך מפורט וברור שמפרט את הזכויות והחובות של הצדדים. בהתאם לחוק חוזה הביטוח נטל ההוכחה לגבי עצם קיומו של אירוע ביטוחי מזכה חלה על המבוטח ועל חברות הביטוח חלה חובת ההוכחה כאשר הן טוענות לקיומו של חריג בכיסוי הביטוחי.

 

חוק חוזה הביטוח – סעיפים חשובים

על פי סעיף 17 המבוטח מחויב למסור לחברה מידע לגבי כל שינוי מהותי אשר נודע לו עליו הנוגע לסיכון שלו. בהתאם לסעיף 27 לחוק חוזה הביטוח המועד לתשלום תגמולי הביטוח במידה ואלו אינם שנויים במחלוקת יועברו בתוך 30 יום מהעת שנמסרה למבטח תביעה. בהתאם לסעיף 22 את ההודעה על התרחשות אירוע ביטוחי יש להעביר לחברת הביטוח מיד לאחר שזה אירע.

בהתאם לסעיף 29 של חוק חוזה הביטוח בית המשפט בנסיבות מיוחדות יכול להורות לחברות הביטוח לשאת בתשלומי תגמולי הביטוח גם במקרים שבהם לא מילא המבוטח אחרי תנאי במידה ואי קיומו של התנאי לא השפיע באופן מהותי על הסיכון של החברה.

 

מעמדו של המוטב בהתאם לחוק

בהתאם לחוק המבוטח הוא גם המוטב אם לא נקבע מוטב אחר במפורש. קביעת המוטב צריכה להיות בדרך המאפשרת את זיהויו. כל עוד לא התרחש האירוע הביטוחי רשאי המבוטח, בהודעה בכתב למבטח, לקבוע מוטב במקומו או להחליף את המוטב. כל טענה שעומדת למבוטח כנגד חברת הביטוח עומדת למוטב כפי שהוא הוגדר. זכותו של המוטב אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול כל עוד לא אירע האירוע הביטוחי.

 

תיקון לחוק חוזה הביטוח

ביום 26.11.2020 נכנס לתוקפו תיקון לחוק חוזה הביטוח שמטרתו להאריך את תקופת ההתיישנות משלוש שנים לחמש שנים בנוגע לפוליסות ביטוח חיים, ביטוח סיעודי וביטוח מפני מחלות ואשפוז. הארכת תקופת ההתיישנות נועדה לאפשר למבוטחים מוחלשים ובני משפחותיהם למצות זכויותיהם מול חברות הביטוח ולא לפספס את זכאותם לקבלת תגמולים עקב התיישנות.

חשוב לציין כי החוק אינו משנה את הדין לגבי פוליסות קיימות ורק פוליסות שנרכשו או חודשו לאחר מועד כניסת החוק לתוקפו יחול עליהם התיקון. בתיקון גם נקבע כי על חברות הביטוח ליידע את המבוטח לגבי תקופת ההתיישנות שחלה על תביעתו בהודעה ראשונה שנה לפני סיום תקופת ההתיישנות והודעה נוספת שלושה חודשים טרם סיום תקופת ההתיישנות וזאת גם אם מתקיים משא ומתן בין הצדדים בנוגע לתגמולי הביטוח.

על החברה ליידע את המבוטח כי עצירת מרוץ ההתיישנות נעשית רק באמצעות העברת התביעה לבית המשפט.

 

סיכום חוק חוזה הביטוח

חוזה הביטוח הוא חוזה ייחודי המתאפיין בפערי כוחות משמעותיים בין חברת הביטוח לבין המבוטח. עקב פערי כוחות אלו נגזרה תכלית צרכנית של הגנה על המבוטחים וזו עיצבה את החוק. בחוק הורחבו משמעותית החובות המוטלות על חברות הביטוח וצמצומו החובות אשר מוטלות על המבוטחים. חברת הביטוח תלויה במבוטח למידע לגבי הסיכון המבוטח ומבלי שמידע זה יגיע לידיעת חברת הביטוח יקשה עליה להעריך את הסיכון.

חוק חוזה ביטוח קובע כי פוליסת ביטוח אינה ככל החוזים. מדובר בחוזה ייחודי בו המחוקק ביקש להגן על המבוטח ביצירת הסדרים מיוחדים במטרה למנוע מצבים שבהם המבוטח יישא בנטל כספי משמעותי במשך תקופה ממושכת ויסבור כי הוא מבוטח, כאשר בפועל עם התרחשות האירוע הביטוחי הוא יגלה כי הפוליסה איננה חלה.

 

ליווי משפטי מול חברות הביטוח

למרות הניסיון בחוק להגן על המבוטחים מול הכוח של חברות הביטוח עדיין יש פערי כוחות עצומים ובכל תביעת ביטוח על מנת לאזן את פערי הכוח כדאי להיות מלווים בעורך דין מנוסה המתמחה בתביעות ביטוח. הליווי המקצועי יאפשר למצות את הזכויות המגיעות כדין מחברת הביטוח ולאפשר לתובע לקבל את המגיע לו בין אם ישירות מול החברה ובין אם בבית המשפט.

חוק חוזה הביטוח

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
משרד עורכי דין אונגר שויגמן

משרד עורכי דין אונגר שויגמן

אונגר שויגמן, משרד עורכי דין בהנהלתם של עורך דין אדיר שויגמן ועורכת דין אנה אונגר הינו משרד בעל ניסיון עתיר שנים בתחומי הרשלנות הרפואית ונזקי הגוף ועוסק בדיני נזיקין, טיפול בתביעות תאונות דרכים ותאונות עבודה, ניהול תביעות כנגד חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ונסייע גם לכם להשיג את הצדק המגיע לכם.

מידע נוסף סביב הנושא

תביעות ביטוח נכות מעבודה

על הכביש, בבית, ברחוב וגם בעבודה – תאונות עשויות להתרחש בהרבה מאוד מקומות שונים, באופן בלתי צפוי, ולהשאיר אותנו עם פגיעות משמעותיות. פגיעות חמורות מסוימות

קרא עוד »

לייעוץ עם עו"ד השאירו פרטים!

אונגר שויגמן משרד עו"ד רשלנות רפואית | מימוש זכויות רפואיות | נזקי גוף לוגו
5/5